Handelsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

1. Generelt

Følgende handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem kunder og Kuafu Aps. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale.

2. Transport

Kuafu ApS er ikke ansvarlig for dækning af transportskader. Reklamation vedrørende transportskade skal rettes direkte til speditøren. Mangler ved leverancer skal straks efter modtagelsen oplyses til Kuafu ApS.

3. Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. 25 % moms, og fragtomkostninger, med mindre andet er angivet.

Priserne er med forbehold for udsolgte varer, trykfejl, pludselige ændringer i leverandørpriser, valuta, told, skatter, afgifter m.v. i forbindelse med den aftalte leverance.

4. Bestilling

Bestilling kan ske ved enten at udfylde bestillingslisten og faxe den til følgende nummer:  +45 70257850   eller ved at sende en e-mail til mailadressen: salg@Kuafu Aps.dk

Fremover vil det være muligt at foretage bestillinger direkte på www.Kuafu.dk . Varerne vil så efterfølgende blive leveret direkte hos kunden.

5. Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant med mindre andet er aftalt skriftligt.

For betaling senere end forfaldsdagen, gældende for kunder med kreditaftale, tillægges morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

6. Levering

Levering af bestilte varer vil ske via fragtfirma, valgt af Kuafu ApS, medmindre andet er aftalt. Den aktuelle fragtpris vil blive oplyst i forbindelse med bestilling af produktet.

Levering sker ab lager fra Kuafu ApS eller samarbejdspartners adresse. For alle leverancer gælder, at levering sker til dør i gadeplan.

Leveringstiden kan forventes at tage maksimalt 4 arbejdsdage, hvis varerne er på lager. Er varerne ikke på lager, vil kunden få besked herom samt en ny forventet leveringstid.

Kuafu ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser af leverancer, men firmaet vil altid bestræbe sig på rettidig information omkring eventuelle ændringer i den aftalte leveringstid. Kuafu ApS er berettiget til at udskyde den fastsatte leveringstid, såfremt overskridelsen skyldes force majeure, jævnfør afsnit 7.

7. Force majeure

Kuafu Aps kan annullere ordrer overfor køber eller udskyde disse, såfremt der opstår omstændigheder, som parterne ikke er herre over. Dette være sig brand, krig, mobilisering eller lignende. Køber kan i sådanne tilfælde hverken kræve skadeserstatning eller gøre andre krav gældende mod Kuafu ApS.

8. Reklamationsret

Der ydes 12 måneders garanti på alle produkter i forhold til produktfejl, med mindre andet er angivet skriftligt. Garantien dækker ikke ved unormal belastning eller utilsigtet anvendelse af produkterne. Desuden er der 2 års reklamationsfrist ifølge købeloven. I tilfælde af reklamation forefindes RMA skemaer hér på hjemmesiden. Dette udfyldes og sendes til Kuafu ApS.

Technibel varmepumper leveres med 5 år reklamationsret fra faktura dato.

For uberettiget reklamation, dvs. reklamationer, hvor varen er uden fejl, pålægges et undersøgelsesgebyr på kr. 399,- ekskl. moms pr. uberettiget reklamation. Hertil tillægges fragtomkostninger ved returnering.

Såfremt fabrikanten har udarbejdet en særlig skriftlig garanti for varen, vil den kun blive videregivet til køber, såfremt det fremgår af garantien, at alene fabrikanten hæfter for garantiforpligtelsen i forhold til køber/købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over for fabrikanten.  

9. Ejendomsforbehold

10. Returret

Der er 14 dages returret på produkter, som ikke allerede er taget i anvendelse.

11. Afhjælpnings- og omleveringsret

Ved eventuelle fejl eller mangler kan Kuafu Aps frit vælge at afhjælpe manglen, give afslag i pris, kreditere eller foretage omlevering. Køber er således ikke i første omgang berettiget til at ophæve købet. Ved evt. kreditering, overføres returbeløbet til købers konto indenfor max. 5-7 arbejdsdage.

Uanset om det kræver speciel fagkundskab, er køber forpligtet til for egen regning selv at foretage demontering og montering af den eller de mangelfulde dele.

12. Specifikationsændringer

Kuafu Aps forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf.

13. Produktansvar

Kuafu Aps kan kun holdes ansvarlig for eventuelle skader påført leverede varer i det omfang, det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelighed fra sælgers side.

Erstatningsansvar begrænser sig til direkte tab og Kuafu ApS hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Kuafu ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

14. Driftstab

Kuafu ApS er ikke ansvarlig for driftstab som følge af leverance eller udebleven leverance af den solgte vare, eller som følge af Kuafu ApS’s rådgivning i forbindelse med køb.

15. Ansvarsbegrænsning

Erstatningsbeløb fremsat overfor Kuafu ApS’s kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

16. Lov-valg og værneting

Enhver tvist mellem Kuafu ApS og køber skal afgøres efter dansk ret.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i ovenstående handelsbetingelser.

 

Mvh.

Kuafu  ApS